Her trenger vi hjelp av alle med tolkninger av reglene!

Nye og frigjørende regler i korona tiden setter i dag fredag 18.juni igang nye tolkninger av hva som er lov eller ikke. Vær med i debatten omkring temaet på Kom og Dans Bodø sin hjemmeside på Facebook.

Vi går gjennom Covid 19 reglene og sakser det som har bæring for oss, og så spør vi tilslutt Kan vi starte dansetreningen igjen ?  Vi er spente på hva dere kommer frem til.

Saksete regler for Covid 19

Alle som er til stede på arrangementet, skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, men det er gjort viktige unntak. Man må derfor ta hensyn til både avstand og maksimalt antall personer når man vurderer hvor mange som kan være til stede.

Dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen

Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning

Personer som deltar arrangementer som krever fysisk nærhet i kortere perioder

Personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning .

Utøvere, trenere og dommere ved gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser etter § 6 f

Felles for disse unntakene er at de gjelder for utøver og deltakere, men ikke for publikum.

For disse gruppene gjelder ikke et forskriftsfestet krav til hvilken avstand arrangøren skal legge til rette for, men helsemyndighetenes råd og veiledning bør følges for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Foreninger utarbeider også spesialtilpassede veiledere for ulike aktiviteter, basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Departementet oppfordrer arrangører, utøvere og deltakere til å følge disse. I veiledningene anbefales det som hovedregel å holde minst 1 meters avstand, men at man kan være nærmere hverandre og ha fysisk kontakt når situasjonen krever det. Det gis også råd om andre smitteverntiltak.

Hva regnes som arrangement?

I covid-19-forskriften § 13 defineres arrangementer som følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening

kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver seminarer,  kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 20 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten. Som arrangement menes heller ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand.   

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement eller ikke. Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement. Det gir alle som ønsker å samle deltakere og publikum i vel organiserte former trygghet for at de kan samle mange personer på samme sted, uten at de bryter med de generelle anbefalingene om å begrense antall kontakter.

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.

Uavhengig av om en samling anses som et arrangement eller ikke, er det viktig å ivareta grunnleggende smitteverntiltak, blant annet ved at man holder seg hjemme ved luftveissykdom, holder minst 1 meters avstand til personer i andre husstander og har god hygiene.

Regnes kurs som arrangement?

Covid-19-forskriften § 13 bestemmer at seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster er arrangementer. Forskriften presiserer at det ikke regnes som arrangement dersom du avholder møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet.

SÅ offentliggjør VG dette:

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter 

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

 

Om oss:

 • Vi har et arrangement
 • Vi er ikke over 50 stk hver gang
 • Vi pinpointer god hygiene
 • Vi trener på høyt nivå
 • Smitteverntiltak gjennomføres hver gang
 • Dette er organisert trening
 • Vi har fysisk nærhet i korte perioder.
 • Vi har ikke publikum.
 • Vi er stort sett over 20, de fleste.

 

Kan vi starte dansetreningen ?